Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 18.09.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie
  3. Návrh VZN č. .../2012 zo dňa .../2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy
  4. Informácia o plánovanom presune zabezpečenia ekonomickej a personálnej agendy z materských škôl na miestny úrad
  5. Úprava vyučovacieho jazyka v zriaďovacích listinách materských škôl formou dodatku.
  6. Rôzne