Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 14.10.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014
  3. Rôzne