Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 29.01.2013

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2013 - 2015
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.    , zo dňa 05.02.2013, ktorým sa
  mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o úprave podmienok predaja,
  podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
  Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktoré bolo zmenené Všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 zo dňa 15.05.2012 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov pod č. 19/2012
 4. Návrh Rokovacieho poriadku MZ mestskej časti Bratislava – Ružinov
 5. Rôzne