Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 28.11.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 – 2016
  3. Návrh zmluvy o komplexnom prenájme majetku pre CULTUS Ružinov a. s.
  4. Informácia o mesačných správach a vykonaných kontrolách hliadkovej činnosti mestskej polície za rok 2012
  5. Podnet p. Nemčekovej  k spracovaniu návrhu ÚPN-Z Trnávka stred pre reg. ÚFJ 3/06
  6. Rôzne