Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 01.07.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Vzdanie sa mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov Ing. Gȕnthera Furina
  3. Ustanovenie náhradníka na poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov.
  4. Rôzne