Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 02.05.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na pomenovanie rozšíreného námestia M. R. Štefánika
  3. Návrh  „Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava - Ružinov  č.  .../2012 zo dňa...  o pamätihodnostiach mestskej časti Bratislava – Ružinov“ 
  4. Rôzne