Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 23.10.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. 1. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012
  3. Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie verejno-prospešných služieb spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.
  4. Návrh na zníženie nájomného, vyplývajúceho zo Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 1. 1. 2003, v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a. s. za rok 2012
  5. Návrh na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Ružinov Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb, a. s. so sídlom Mlynské Luhy 19, Bratislava, IČO: 35 828 064, formou zmluvy o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  6. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 9 na Šumavskej 26
  7. Aktualizácia pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy MČ Bratislava – Ružinov