Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 04.06.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava - Ružinov  č.  .../2012 zo dňa... 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách 
  3. Rôzne