Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 09.04.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia úloh uložených Miestnym zastupiteľstvom za rok 2012
  3. Informácia o podaných a vyriešených petíciách a sťažnostiach za rok 2012
  4. Informácia o kontrole časov otvorenia prevádzok a harmonogramom ich kontrol spolu s výsledkom kontroly, v súvislosti s dodržiavaním VZN za rok 2012
  5. Informácia o VZN, ktorým sa  zadefinuje vykonávanie stavebných prác počas sviatkov a pracovného voľna
  6. Rôzne