Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 11.03.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 30/2013 o poskytovaní nenávratných jednorázových finančných príspevkov obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..../2014 zo dňa ............ 2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 zo dňa 28. 06. 2011 o poskytovaní finančných dotácií /grantov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2012
  4. Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 – 2017
  5. Návrh  na zaradenie  do siete  škôl a školských zariadení SR  ET  MŠ Miletičova ul. č. 37, Bratislava, a Výdajná školská jedáleň  ako súčasť ET  MŠ Miletičova ul. č. 37, Bratislava a ich následné zriadenie od 1.9.2014"
  6. "Prenájom nebytového priestoru  na zriadenie elokovaných tried MŠ Miletičova ul. č. 37, Bratislava "
  7. Výsledky prerokovaných  petícií v roku 2013
  8. Rozbory činnosti a hospodárenia organizácií za rok 2013
  9. Rôzne