Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 19.09.2011

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách,materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
  3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2011
  4. Rôzne