Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 27.08.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok 2012
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č.  /2012 z ......., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2012 z 15. mája 2012 o nájme bytov
  4. Návrh „Etický kódex voleného predstaviteľa Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
  5. Rôzne