Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 16.09.2013

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 – 2017
 3. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2013
 4. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2013
 5. Štatút denného centra seniorov v Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru – garáže č. 2-022, suterén, v bytovom dome na ulici Mierová 167/A,B,C v Bratislave, vchod Mierová, o výmere podlahovej plochy 15,32 m2, parc. č. 1957/3, zapísanej na liste vlastníctva číslo 4765, k.ú Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov
 7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 4, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Bachova 7 v Bratislave
 8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 2, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Bachova 9 v Bratislave
 9. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 3, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
 10. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 5, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
 11. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 6, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
 12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 8, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
 13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 12 v Bratislave
 14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 5, nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Rumančeková 14 v Bratislave
 15. Rôzne