Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 27.11.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Rokovací poriadok MZ mestskej časti Bratislava – Ružinov
  3. Návrh na zmenu a doplnenie Uznesenia č. 553/2012, z dôvodu zníženia nájomného za užívanie pozemku pod garážou, z titulu držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP/S
  4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2012 z 11. 12. 2012 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je MČ Bratislava – Ružinov
  5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
  6. Návrh VZN MČ Bratislava - Ružinov č. .../2012 z 11. decembra o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  7. Prenájom NP – Mesačná 12, Depaul Slovensko, z dôvodu osobitného zreteľa
  8. Rôzne