Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 12.03.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne