Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 24.10.2011

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh 1. zmeny rozpočtu MČ Bratislava Ružinov
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 1/2007 o miestnych daniach na území MČ Bratislava Ružinov.
  4. Informácia o stave verejného poriadku, analýza problémov a návrh riešení
  5. Správa o službách a podnikateľskej činnosti vykonávanej MČ a ich vyhodnotenie
  6. Zoznam uzavretých zmluvných vzťahov, z ktorých plynie plnenie
  7. Rôzne