Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 25.06.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na opätovné prerokovanie upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II
  3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností
  4. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta SR Bratislavy 
  5. Rôzne