Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 22.08.2011

Program

  1. Otvorenie
  2. Vypracovať VZN o pamätihodnostiach na území MČ Ružinov, ktorým sa vytvorí a upraví spôsob odborného vedenia evidencie pamätihodnosti Ružinova a stanoví si spôsob ich ochrany a využívania
  3. Vyhodnotenie dodržiavaní VZN - prehľad všetkých VZN aj s odborným stanoviskom na ich potrebu úpravy
  4. Kontrola VZN č. 8/2009, ktorým sa určujú protihlukové pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach alebo činnostiach a určenie dôvodov jeho nedodržiavania ( materiál, ktorý nebol prerokovaný na komisii dňa 20.6.2011 )
  5. Požiadať o vyhlásenie ochranných pásiem nehnuteľných národných pamiatok na území MČ Ružinov ( materiál, ktorý nebol prerokovaný na komisii dňa 20.6.2011 )
  6. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach MZ a orgánov do ktorých boli zvolení ( materiál, ktorý nebol prerokovaný na komisii dňa 20.6.2011 )
  7. Rôzne ( dodatočná informácia o vybavovaní niektorých sťažností)