Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 26.02.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2013
  3. Návrh na prevod vlastníctva transformačnej stanice 22000/400/231 V – TS 0988-000 Vietnamská  samostatný objekt bloku D, Bratislava, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenová 6, 816 47 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na zriadenie vecného bremena – práva uloženia podzemných elektrických vedení, vrátane ich ochranného pásma na predmetných pozemkoch vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu č. 43/2012.
  4. Rôzne