Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 27.05.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet  -  výročná správa, správa o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013
  3. Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za rok 2013
  4. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020
  5. Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.
  6. Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva  a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. a na schválenie zmien jej stanov
  7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. ..../2014 zo dňa 24. júna 2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná
  8. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
  9. Rôzne