Komunikácie

Mestská časť Bratislava–Ružinov zabezpečuje údržbu komunikácií III. a IV. triedy, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev v správe mestskej časti.

Čistenie komunikácií - zabezpečuje Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.
                                      

Nahlasovanie výtlkov - email: vytlky@ruzinov.sk, tel.: +421 2 48284280

Uličné vpusty - tel: +421 2 48284280, email: lubomir.holik@ruzinov.sk

Rozkopávkové povolenia komunikácií -  tel: +421 2 48284421, email: vladimira.kolackova@ruzinov.sk

Zaujatie verejného priestranstva (komunikácie a spevnené plochy) - letné terasy, lešenia, kontajnery na stavebný odpad, ambulantný predaj kvetov, vjazdy k starým objektom -  
tel: +421 2 48284421, email: vladimira.kolackova@ruzinov.sk

Nové a dočasné dopravné značenie -  tel: +421 2 48284421, email: marian.horvath@ruzinov.sk

Chýbajúce a poškodené dopravné značenie - tel: + 421 2 48284424, email: tatiana.spisakova@ruzinov.sk