Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 10.09.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za I. polrok 2014
  3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018
  4. Rôzne