Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 28.11.2011

Program

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie opatrení a zistení pri kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
  3. Návrh Dodatok č. ..... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z ..... 2011
  4. Návrh VZN o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom MČ Bratislava – Ružinov v čase  hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  5. Rôzne