Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 12.12.2011

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu  mestskej časti Bratislava Ružinov na roky  2012-2014
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2011 zo dňa 13. 12. 2011 o nájme bytov".
  4. Vyhodnotenie dodržiavaní VZN – prehľad všetkých platných VZN, vrátane odborného stanoviska  a ich  úprava, resp. odôvodnenie potreby prijať nové znenie VZN
  5. Informácia o stave verejného poriadku, analýza problémov a návrh riešení
  6. Správa o službách a  podnikateľskej činnosti vykonávanej MČ a ich vyhodnotenie
  7. Zoznam uzavretých zmluvných vzťahov, z ktorých plynie plnenie
  8. Rôzne