Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 11.06.2013

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych
  komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za
  dočasné parkovanie, spôsobe preukázania jej zaplatenia
 3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú
  čl. 73 a 74 (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 štatútu
  (rozpočtové určenie príjmov).
 4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú
  čl. 56 a 57
 5. Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom MČ Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
 6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 bok D-kotolňa a trafostanica súpisné číslo 5824 nachádzajúci sa na Vietnamskej ulici v Bratislave
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ... /2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

na území mestskej časti Bratislava – Ružinov

 1. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení MČ Bratislava – Ružinov za rok 2012
 2. Sťažnosť na poslankyňu MZ pani Ševčíkovú
 3. Rôzne