Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 15.10.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....... zo dňa ......., ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 zo dňa 8.11.2011 o úprave podmienok, predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava –Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným  nariadením č. 27/2013
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ..../2013 zo dňa 29. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. 12. 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov
  4. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013
  5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - Prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A, o výmere 70 m2 , parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k. ú. Ružinov, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288
  6. Prizvanie pani poslankyne Ševčíkovej na rokovanie komisie
  7. Rôzne