Bytová komisia

Zasadnutie: 17.06.2020 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie a opráv v bytoch
 3. Návrh na schválenie zámeny bytov v bytovom dome na ulici Dulovo námestie 9 v Bratislave (prípad hodný osobitného zreteľa) + riešenie legalizácie nájmu bytu pre pani Petrášovú
 4. Riešenie bytovej náhrady (1-izbový byt na ulici Jašíkova 18, pani Šolcová)
 5. Pridelenie bytovej náhrady pre pána Čopíka (DK Bulharská 60)
 6. Vietnamská 41 - sumarizácia dotazníkov
 7. Schválenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu
 8. Súhlas s vyradením niektorých žiadostí o nájom bytu (žiadosti nespĺňajúce podmienky nájmu a žiadosti, v ktorých žiadateľ nedoložil doklady v stanovenej lehote)
 9. Žiadosť o prihlásenie člena domácnosti - Záhradnícka 54, Bratislava
 10. Žiadosť o prihlásenie člena domácnosti - Tekovská 2, Bratislava
 11. Žiadosť o prihlásenie na trvalý pobyt - pán Rusinko - služobný byt v budove ZŠ Ružová dolina
 12. Prihlásenie na trvalý pobyt - Tekovská 2, Bratislava
 13. Preklasifikovanie služobného bytu na nájomný byt - byt 0-C5.2 v bytovom dome Vietnamská 41, Bratislava
 14. Návrh na zrušenie pridelenia 1-izbového bytu č 0-C2.7 v bytovom dome Vietnamská 41 pre pani Zemanovú (žiadosť CS 12752/2019, bod 6B zasadnutia Bytovej komisie zo dňa 21.10.2019)
 15. Vyhodnotenie žiadostí o nájom bytu
 16. Rôzne