Bytová komisia

Zasadnutie: 25.03.2020 o 14:00

Program

  1. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam o hlasovaní per rollam