Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 26.05.2015

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej a volebnej komisie, schválenie programu
 2. Záverečný účet - výročná správa o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014
  Predkladá: starosta
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie „Ružinovský športový klub" za rok 2014
  Predkladá: Ing. Ľ. Lenár, dočasne poverený riaditeľ RŠK
 4. Informácia o stave príspevkovej organizácie Ružinovský športový klub
  Predkladá: Ing. Lenár, dočasne poverený riaditeľ RŠK
 5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015
  Predkladá: starosta
 6. Informácia o stave spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb,a.s.     k 31.03.2015 a prijatých krokoch
  Predkladá
  : Ing. Sokol, predseda predstavenstva RP VPS, a.s.

 7. Prerokovanie protestu prokurátora
  Predkladá
  : prednosta

 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2015 z ... 2015, o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
  Predkladá: Mgr. Ľ. Karelová, riaditeľka RDS
 10. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2014
  Predkladá: PhDr. E. Samolejová, riaditeľka DD
 11. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2014
  Predkladá: Mgr. Ľ. Karelová, riaditeľka RDS
 12. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2014
  Predkladá: PhDr. D. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov
 13. Informácia o možnostiach zavedenia interaktívneho rozpočtu
  Predkladá: prednosta
 14. Návrh na tajnú voľbu člena miestnej rady
  Predkladá: Dr. Jusko, poslanec MZ
 15. Návrh na voľbu člena Komisie na ochranu verejného záujmu
  Predkladá: Dr. Jusko, poslanec MZ
 16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta
 17. Interpelácie
 18. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RP V-PS a. s. a TVR a RE, s. r. o. za rok 2014
  Predkladajú: riaditeľka CULTUS, a. s., riaditeľ RP V- PS a. s. a konateľ TVR a RE, s. r.o.
 3. Informácia – prehľad majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
  Predkladá: prednosta
 4. Informácia o prijímaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2014 (doplnené znenie)
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informácia o prijímaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2014 – doplnenie
  Predkladá: riaditelia organizácií
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Záznam zasadnutia