Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 22.09.2015

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II (ústne)
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za obdobie od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava – Ružinov (ústne)
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2015
  Predkladá: riaditeľka DD
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015
  Predkladá: riaditeľka RDS
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2015
  Predkladá: riaditeľ RŠK, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 8. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady rodičov pri MŠ Exnárova 6 a do RŠ pri MŠ Západná 2 z dôvodu vzniku samostatných materských škôl
  Predkladá: starosta
 11. Návrh - Zriaďovacia listina Ružinovský domov seniorov
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov
  Predkladá: starosta
 13. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
  Predkladá: starosta
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 z.....2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2015 z ........2015, o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 16. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy – o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí
  Predkladá: starosta
 17. Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate za faktické užívanie nehnuteľnosti – pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier Štrkovec", predloženej Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
  Predkladá: prednosta
 18. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predkladá: starosta, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 19. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C" parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  Predkladá: zástupca starostu Mgr. Pener
 20. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C" na pozemku parcela číslo 10464, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2 bytovým domom Záhradnícka 65, 67, 69 , súpisné číslo 4839 v Bratislave, k.ú. Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníka bytu v bytovom dome Záhradnícka 65, 67, 69 v Bratislave.
  Predkladá: zástupca starostu Mgr. Pener
 21. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - Bočná ul. 47, katastrálne územie Trnávka: pozemkov registra „C" - parc. č. 16959/8, záhrady o výmere 203 m², - parc. č. 16959/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m², - parc. č. 16959/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m², stavieb: - súpisného čísla 4293, na parcele 16959/9
  - súpisného čísla 18081, na parcele 16959/19 do vlastníctva: 1. Marián Mišík, trvale bytom Bočná 47,821 04 Bratislava v podiele ½ a do bezpodielového spoluvlastníctva Karol Mišík a Helena Mišíková, trvale bytom Bočná 47, 821 04 Bratislava v podiele ½ podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 22. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C" v lokalite Rádiovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka - parc. č. 14491 – záhrady o výmere 152 m², - parc. č. 14492 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m² do vlastníctva: Ľuboš Chudý, bytom Meteorová 5, 821 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
  Predkladá: prednosta
 23. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení RŠK
  Predkladá: riaditeľ RŠK, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 24. Čerpanie rozpočtu RŠK
  Predkladá: riaditeľ RŠK, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 25. Plán riešenia Areálu netradičných športov na Pivonkovej ulici a Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu s prístavbou a hotela na Ružinovskej ulici.
  Predkladá: riaditeľ RŠK, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 26. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava
  Predkladá: riaditeľ RŠK, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 27. Informácia o stave spoločnosti RPV-PS
  Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 28. Oceňovanie občanov Ružinova pri príležitosti 25. výročia vzniku Ružinova
  Predkladá: starosta
 29. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Ružinovskom domove seniorov
  Predkladá: miestny kontrolór, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 30. Informácia o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní
  Predkladá: miestny kontrolór, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 31. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 32. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 33. Interpelácie, bod bude prerokovaný 6.10.2015
 34. Rôzne, bod bude prerokovaný 6.10.2015

18.00 hod. vystúpenie občanov


Informatívne materiály:

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s. a TVR a RE, s. r. o. za I. polrok 2015
  Predkladajú: riaditeľka CULTUSu a. s. a konateľ TVR a RE, s. r.o.
 2. Informácia o stave finančných tokov vo vzťahu MČ Bratislava-Ružinov voči RP VPS,a.s.
  Predkladá: prednosta
 3. Kontrolovanie finančnej disciplíny rozpočtových a príspevkových organizácií
  Predkladá: prednosta
 4. Informatívna správa o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednosta
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2015
  Predkladá: miestny kontrolór
 6. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2015
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 7. Informácia o verejnom obstarávaní za I. polrok 2015
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 8. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam/prepis rokovania MZ

Záznam zasadnutia