Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 22.09.2015

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z VIII. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 22.09.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - zmena poradia bodov v programe a zaradenie nového bodu do programu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd      


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za obdobie od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 - pozmeňujúci NU (p. Hrapko) - list na Magistrát za účelom zvýšenia personálneho obsadenia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za obdobie od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 - NU ako celku (vrátane schváleného pozmeňujúceho NU)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2015 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


   Nehlasovali:

Ing. Slavomír Drozd      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015 - doplňujúci NU (predložený p. Tomáškovou)- doplniť informáciu o čerpaní dotácie z MŠVVaŠ SRvo výške 258 tis. Eur na MŠ na Ružomberskej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015 - NU ako celku (doplnený o NU p. Tomáškovej)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady rodičov pri MŠ Exnárova 6 a do RŠ pri MŠ Západná 2 z dôvodu vzniku samostatných materských škôl - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Návrh - Zriaďovacia listina Ružinovský domov seniorov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava ­ Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 12.
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 z.....2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 15.
Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate za faktické užívanie nehnuteľnosti ­ pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier Štrkovec“, predloženej Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava - doplňujúci NU (p. Tomášková) - rokovať s prednostom OU o možnostiach riešenia pozemku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

Mgr. Martin Ferák      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 15.
Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate za faktické užívanie nehnuteľnosti ­ pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier Štrkovec“, predloženej Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava - NU ako celku (doplnené o NU p. Tomáškovej)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Mgr. Martin Ferák      


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Vystúpenie občanov - hlasovanie za možnosť vystúpenia občanov (p. Miklovičová, Rumanovič, Lazar, Šindelár)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Attila Horváth Mgr. Jozef Matúšek  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec Bratislava ­ m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ a pozemku parcela číslo 10464, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2 bytovým domom Záhradnícka 65, 67, 69 , súpisné číslo 4839 v Bratislave, k.ú. Nivy, obec Bratislava ­ m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníka bytu v bytovom dome Záhradnícka 65, 67, 69 v Bratislave. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - Bočná ul. 47, katastrálne územie Trnávka: pozemkov registra „C“ - parc. č. 16959/8, záhrady o výmere 203 m2, - parc. č. 16959/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2, - parc. č. 16959/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, stavieb: - súpisného čísla 4293, na parcele 16959/9 - súpisného čísla 18081, na parcele 16959/19 do vlastníctva: 1. Marián Mišík, trvale bytom Bočná 47,821 04 Bratislava v podiele 1 a do bezpodielového spoluvlastníctva - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 19.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“ v lokalite Rádiovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka - parc. č. 14491 ­ záhrady o výmere 152 m2, - parc. č. 14492 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 do vlastníctva: Ľuboš Chudý, bytom Meteorová 5, 821 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 21.
Stanovisko MZ K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí - doplňujúci NU (p. Hrapko)-doplniť do stanoviska stanovisko KSSl
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 21.
Stanovisko MZ K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí - doplňujúci NU (p. Tomášková) - upraviť §3 ods. 1
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Pener


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 21.
Stanovisko MZ K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí - NU ako celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 21.
Stanovisko MZ K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí - hlasovanie o prerušení schôdze, pokračovanie 6.10.2015
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Vladimír Sloboda    


   Zdržali sa:

Mgr. Jozef Matúšek      

Záznam zasadnutia