Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 25.09.2012

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012 /ústne/
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov
 4. Investičný zámer: Revitalizácia školského areálu ZŠ Nevädzová
  Predkladá: prednostka
 5. Návrh opatrení RPV-PS, a. s. na zabezpečenie efektívneho hospodárenia
  Predkladá: Mgr. Horváth, riaditeľ
 6. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za I. polrok 2012
  Predkladá: starosta
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za I. polrok 2012
  Predkladá: poverená riaditeľka RDS
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za I. polrok 2012
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za I. polrok 2012
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 10. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za I. polrok 2012
  Predkladá: riaditeľ DD
 11. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského športového klubu
  Predkladá: starosta
 13. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2012
  Predkladá: starosta
 14. Návrh etického kódexu volených funkcionárov
  Predkladá: starosta
 15. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl o úprave vyučovacieho jazyka
  Predkladá: starosta
 16. Stanovisko MZ k: Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  Predkladá: starosta
 17. Stanovisko MZ k: Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani za ubytovanie
  Predkladá: starosta
 18. Stanovisko MZ k: Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
  Predkladá: starosta
 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 18/2012 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 20. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov parc.č. 2607/1,2607/2, kat. úz. Ružinov, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, do vlastníctva Jozefa Dubovského a manželky Zdenky Dubovskej, trvale bytom Šťastná 18, 821 05 Bratislava 2, za účelom majetkovoprávneho usporiadania
  Predkladá: prednostka
 21. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C", kat. úz. Trnávka, parc. č. 15108/1, 15108/2, 15108/3, 15096/238, 15096/245, do vlastníctva spoločnosti Polyklima, s. r. o., 316 Štvrtok na Ostrove 930 40, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlých pozemkov
  Predkladá: prednostka
 22. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov parc. č. 15450/4 a parc. č. 15450/12, kat. úz. Nivy, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, do vlastníctva spoločnosti STUDIAL, spol. s r. o. so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava 1, IČO: 00 684 414, za účelom majetkovoprávneho usporiadania
  Predkladá: prednostka
 23. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov parc. č. 16916, 16918/1, kat. úz. Trnávka, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za účelom užívania budovy č. s. 399 postavenej na parcele č. 16918/1, pre spoločnosť XL four s. r. o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava 1
  Predkladá: prednostka
 24. Prenájom nebytového priestoru - plynová kotolňa, Vietnamská - objekt D, Bratislava
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 25. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 45/IV/2011 zo dňa 03. 05. 2011
  Predkladá: prednostka
 26. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v ZŠ Drieňová a v ZŠ Borodáčova, Bratislava
  Predkladá: miestny kontrolór
 27. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 28. Interpelácie
 29. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RPV-PS, a. s. a TVRaRE, s. r. o. za I. polrok 2012
  Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a. s., riaditeľ RPV-PS, a. s., konateľ TVRaRE, s. r. o.
 2. Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2012
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 4. Informácia o činnosti ÚMK za I. polrok 2012
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2012
  Predkladá: miestny kontrolór
 6. Informácia o stave riešenia „Verejné parkovisko na Záhradníckej ulici"
  Predkladá: starosta
 7. Informácia o aktuálnej spotrebe energií a návrh na možné finančné úspory na objektoch v správe MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 8. Informácia k uzneseniu MZ č. 192/XI/2012 zo dňa 15. 05. 2012
  Predkladá: starosta
 9. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 10. Informácia o postupe mestskej časti pri ovplyvňovaní výberu farebného riešenia fasád bytových domov
  Predkladá: prednostka
 11. Informácia o výberovom konaní na riaditeľa Materskej školy Piesočná 2 v Bratislave
  Predkladá: starosta
 12. Informácia k uzneseniu MZ č. 208/XII/2012 zo dňa 26. 06. 2012
  Predkladá: starosta
 13. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia