Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 26.06.2018 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
  Predkladá
  : starosta
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
  Predkladá: riaditeľ RŠK, p. o.
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017
  Predkladá: riaditeľka DD
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017
  Predkladá: riaditeľka RDS
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2017
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 8. Výročná správa o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.01.2017 až 31.12.2017
  Predkladá: konateľka TVR a RE, s.r.o.
 9. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2017
  Predkladá: riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s.
 10. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2017
  Predkladá:
  predseda predstavenstva RPV-PS, a.s.
 11. Zásady poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
  starosta
 13. Návrh Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Ružinov na roky 2017 - 2021
  Predkladá:
  1. zástupca starostu
 14. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP 3 v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ulici v Bratislave SO 02 blok D“
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 15. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60.
  Predkladá
  :  zástupca starostu
 16. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v mestskej časti Bratislava-Ružinov pre volebné obdobie 2018 - 2022
  Predkladá: starosta
 17. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov na volebné obdobie rokov 2018 – 2022
  Predkladá: starosta
 18. Návrh  Grantový program 2018 – využitie predpokladaného zostatku finančných prostriedkov
  Predkladá: podpredsedníčka KPP
 19. Petícia za reguláciu územia ÚPN-Z Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská – Drieňová
  Predkladá: starosta
 20. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Ružinov na 2. polrok 2018
  Predkladá: miestny kontrolór
 21. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami ZŠ Vrútocká
  Predkladá: miestny kontrolór
 22. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : prednosta
 23. Interpelácie
 24. Rôzne

 

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Informácia o investičnom zámere YOSARIA PLAZA a.s.
  Predkladá:
  starosta
 4. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podaných dňa 22.5.2018
  Predkladá: prednosta
 5. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 22.5.2018
  Predkladá:starosta
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá:
  prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia