Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 18.05.2017 o 09:00

Program

Pokračovanie XXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov konaného dňa 25. apríla 2017


 1. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 v objekte na Banšelovej 4
  Predkladá : starosta
 2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá :  starosta
 3. Harmonogram obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá : starosta
 4. Petícia proti zahusťovaniu sídlisk v mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá : starosta
 5. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie nových nedostatkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov a v subjektoch zriadených mestskou časťou Bratislava-Ružinov
  Predkladá : miestny kontrolór
 6. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016
  Predkladá : miestny kontrolór
 7. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá : prednosta
 8. Interpelácie
 9. Rôzne

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia