Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 27.06.2017 o 09:00

Program

 

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31.05. 2017
  Predkladá: starosta
 3. Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ...  zo dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016.
  Predkladá
  : starosta
 4. Prerokovanie protestu prokurátora pod č. 36/17/1102-4 zo dňa 18.5.2017
  Predkladá:
  starosta
 5. Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým  sa  ruší  uznesenie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
  Predkladá:
  starosta
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
  Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o.
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2016
  Predkladá:  PhDr. Samolejová, riaditeľka DD
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2016
  Predkladá:  Mgr. Karelová, MPH,  riaditeľka RDS
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2016
  Predkladá: PhDr. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov
 10. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za obdobie 01.01.2016 až 31.12.2016
  Predkladá: konateľ TVR a RE, s.r.o.
 11. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS  Ružinov, a. s. za rok 2016
  Predkladá: Mgr. Kozáková, riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s.
 12. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2016
  Predkladá:
  Ing. Sokol, predseda predstavenstva RPV-PS, a.s.
 13. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2016
  Predkladá: starosta
 14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Ružinov
  Predkladá:  starosta
 15. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
  Predkladá
  : starosta
 16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových    priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková ul. č. 14 v Bratislave, katastrálne územie Ružinov
  Predkladá: PaedDr. Drgoňová, riaditeľka ZŠ Ostredkova
 17. Návrh - Zriaďovacia listina Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  Predkladá: starosta
 18. Návrh Cenníka za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  Predkladá: starosta
 19. Návrh  Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladá: I. zástupca starostu
 20. Návrh na prevod voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP., o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o., so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: I. zástupca starostu
 21. Návrh  na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami na Teslovej ulici, registra KN - C, parc.č. 15263/1,2,3,20,23,25,26,28,30,34, parc.č. 15273/32, parc. č. 15278/1,18,19,44,46,50,75, parc.č. 15281/2,22,32,34,58,59,63,67,72,73,79, parc.č.15284/92,  k. ú. Ružinov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch
  Predkladá: prednosta
 22. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
  starosta
 23. Informácia na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva c. 472/XXVII/2017 bod 6, písm. i) ods. 2 zo dňa 18.05.2017, ktorým bola uložená úloha zaradiť uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 438/XXV/2017 bod 11, písm. g) zo dna 28.03.2017 o uskutočnených krokoch vo veci uzatvorenia verejného parkoviska na ulici Záhradnícká-Palkovičova, ako riadny  bod  na  najbližšie  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Ružinov
  Predkladá
  : starosta
 24. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o umiestnení reklamy č. 11/2016/ZSt nájomcu HK Ružinov '99 Bratislava, a.s.
  Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p.o.
 25. Návrh  na schválenie zmluvného nájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov '99 Bratislava, a.s.
  Predkladá:
  Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o.
 26. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov orgánov obchodných spoločností Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava,
  IČO: 35 828 064, CULTUS Ružinov, a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava,
  IČO: 35 874 686 a TVR  a RE, s. r. o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava,
  IČO: 35 728 213
  Predkladá: starosta
 27. Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na nasledujúce funkčné obdobie
  Predkladá: starosta
 28. Správa o výsledku kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie Knižnica Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 29. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava--Ružinov na 2. polrok 2017
  Predkladá: miestny kontrolór
 30. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá
  : prednosta
 31. Interpelácie
 32. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod

 

Informatívne materiály:

 

 1. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 2. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti Bratislava–Ružinov
  Predkladá: prednosta
 3. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov       Predkladá: prednosta
 4. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 18. 5. 2017
  Predkladá:
  starosta
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta
 6. Informácia o investičnom zámere na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti YOSARIA PLAZA, a. s.
  Predkladá: starosta
 7. Zvýšenie finančných  príspevkov na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v určených zariadeniach verejného stravovania  v mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
  1. zástupca starostu
 8. Prehľad developerských projektov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov vo výstavbe a v príprave :
  A. Prehľad developerských projektov s prevahou funkcie bývania na území mestskej časti Bratislava-Ružinov v členení vo výstavbe a v príprave 
  B.
  Vykonané a plánované kroky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov k zabezpečeniu dostatočnej kapacity miest v materských a základných školách pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
    starosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia