Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 27.09.2011

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2011 /ústne/
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za I. polrok 2011
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov
 4. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za I. polrok 2011
  Predkladá: starosta
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za I. polrok 2011
  Predkladá: poverená riaditeľka RDS
 6. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku RDS
  Predkladá: poverená riaditeľka RDS
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za I. polrok 2011
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za I. polrok 2011
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za I. polrok 2011
  Predkladá: riaditeľ DD
 10. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku Základnej školy Mierová 46
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Mierová 46
 11. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku Základnej školy Ružová dolina 29
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ružová dolina 29
 12. Návrh na predaj akcií Dexia banky Slovensko, a. s. vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov na základe obchodnej verejnej súťaže
  Predkladá: starosta
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2011 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 14. Správa o výsledku kontroly obehu účtovných dokladov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 15. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v MŠ Miletičova 37 a Velehradská 24
  Predkladá: miestny kontrolór
 16. Návrh na prenájom pozemkov v lokalite Bajkalskej ulice, kat. úz. Nivy, parc. č. 15417/2, 15417/3 a 15417/4 za účelom riadneho užívania stavby so súp. č. 720 „Ubytovňa Železničiar" na Bajkalskej 41 a parc. č. 15386/7 a 15386/2 ako priľahlých pozemkov k uvedenej stavbe súp. č. 720, do nájmu nájomcovi Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skr. forme „ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, IČO: 31 364 501, odštepný závod: Železnice Slovenskej republiky - Závod služieb železníc Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 17. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 14814/556, v kat. úz Trnávka, za účelom vybudovania parkovacích miest a príjazdovej rampy spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o., so sídlom Pod Juhom 3154/8, 911 01 Trenčín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 18. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parc. registra „C" parc. č. 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13, 15 súpisné č. 56 v Bratislave, kat. úz. Ružinov, do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží a zriadenie vecného bremena a prevod pozemkov pod garážami na Prešovskej a Na paši parc. č. 15228/2, 3, 4, 5, 6, kat. úz. Ružinov, do vlastníctva vlastníkom garáží nachádzajúcich sa na dvore bytového domu Prešovská 49, Na paši 13, 15 súpisné číslo 56 v Bratislave
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 19. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 20. Interpelácie
 21. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RPV-PS, a. s. a TVRaRE, s. r. o. za I. polrok 2011
  Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a.s., riaditeľ RPV-PS, a.s. a konateľ TVRaRE, s. r. o.
 2. Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 3/1999 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2011
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2011 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 4. Informácia o činnosti ÚMK za I. polrok 2011
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2011
  Predkladá: miestny kontrolór
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania