Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 17.04.2018 o 14:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej komisie, schválenie  programu
 2. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : prednosta
 3. Bezpečnostná situácia v mestskej  časti Bratislava-Ružinov za II. polrok  2017 (ústne)
  Predkladá
  : riaditeľ OR PZ  Bratislava II
 4. Správa  o výsledkoch   práce a činnosti  Okrskovej  stanice  MsP   Bratislava-Ružinov v MČ    Bratislava-Ružinov za II. polrok  2017 (ústne)
  Predkladá:
  veliteľ  OS MsP Bratislava-Ružinov
 5. Návrh na finančnú spoluúčasť MČ Bratislava-Ružinov v súvislosti so žiadosťou o dotáciu na Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Predkladá
  : starosta
 6. Návrh na prijatie uznesenia vo veci vzdania sa členstva p. Ing. Petra Rakšányiho v komisii ÚPaŽP a jej novom personálnom zložení
  Predkladá: Mgr. Ferák
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2018 z ....... 2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
  Predkladá:
  starosta
 8. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 416/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 Miestneho zastupiteľstva   mestskej časti Bratislava–Ružinov a na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 271 – orná pôda o výmere 577 m², parc. č. 273/11 – orná pôda o výmere 367 m², pozemku registra „C“ parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m², kat. úz. Ružinov,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov  Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.
  Predkladá
  : starosta
 9. Návrh na vysporiadanie majetko-právnych vzťahov a uzavretie nájomnej zmluvy s majiteľmi      stavieb-garáži na parcelách č. 1349/13, č. 1349/7 a č. 1349/5 k. ú. Bratislava-Ružinov
  Predkladajú: poslanci - Ing. Drozd, Mgr. Adamec, Mgr. Palenčárová, Ing. Hrapko, Mgr.  Matúšek
 10. Návrh na nájom pozemku registra „C“ parc. č.1197/195, katastrálne územie Ružinov za účelom vybudovania kontajnerového stojiska pre Spoločenstvo vlastníkov bytov  nebytových priestorov - Dom na Exnárovej ulici číslo 17 a 19, so sídlom Exnárova 3129/19, 821 03 Bratislava, IČO: 31819222 podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá
  : prednosta
 11. Návrh na prevod voľnej časti nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa – vlastníka nebytového priestoru č. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 12. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom:  Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava Predkladá: zástupca starostu
 14. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 15. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 16. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: 1. zástupca starostu
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 17. Návrh Odmeňovacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:  1. zástupca starostu
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 18. Návrh Čestný názov – ZŠ Drieňová, Dodatok č. 5 ku zriaďovacej listine školy
  Predkladá: zástupca starostu
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 19. Návrh Čestný názov – ZŠ Ostredková, Dodatok č. 5 ku zriaďovacej listine školy
  Predkladá: zástupca starostu
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 20. Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov SZŠ Ružová dolina 29, 82109 Bratislava
  Predkladá: starosta
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 21. Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.
  Predkladá: miestny kontrolór
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 22. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 23. Interpelácie
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018
 24. Rôzne
  - Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 24.04.2018


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia o aktualizovaní vhodných lokalít a pozemkov pre rozširovanie a budovanie kapacít parkovacích miest v zmysle uznesenia MZ č. 540/XXXI/2017 zo dňa 12.12.2017
  Predkladá
  : starosta
 2. Informácia   o   vybavených   interpeláciách   poslancov  Miestneho   zastupiteľstva   mestskej časti  Bratislava-Ružinov podaných dňa 26.1.2018 a 13.2.2018
  Predkladá: prednosta
 3. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 13.2.2018
  Predkladá:starosta
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá:
  prednosta

 

 

                                                    

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia