Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 12.12.2017 o 14:30

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej komisie, schválenie  programu
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 zo dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  Predkladá: starosta
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.../2017 zo dňa ........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  Predkladá: starosta
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 zo dňa .......... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení VZN č. 19/2017
  Predkladá: starosta
 5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok  2017
  Predkladá: starosta
 6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2018
  Predkladá
  : predsedkyňa KPP
 8. Návrh  na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej ulice v Bratislave, parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do bezpodielového spoluvlastníctva
  Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá:  Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 9. Návrh na prevod pozemku pod garážou, registra KN - C, parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov na Včelárskej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 10. Návrh na prevod pozemkov pod garážami, registra KN – C, parc.č. 97/8 a parc.č. 97/15, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa v lokalite Staré záhrady, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 11. Návrh na prevod pozemku pod garážou, registra KN – C, parc.č. 275/15, k. ú. Ružinov, nachádzajúceho sa v lokalite Struková ulica, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 12. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Kečkešovej z MŠ Miletičova 37 v Bratislave
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
  Predkladá:  zástupca starostu
 14. Správa z kontroly rozpočtových výdavkov v gescii útvaru Hospodárska správa.
  Predkladá: miestny kontrolór
 15. Plán práce na 1. polrok 2018
  Predkladá: miestny kontrolór
 16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 17. Interpelácie
 18. Rôzne

 

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti  Bratislava-Ružinov
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Informácia - Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 4. Informácia o postupe vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby: „Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave –  pravé odbočovacie pruhy“.
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 5. Štvrťročná informácia o stave spoločnosti RPV-PS, a. s.
  Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS, a. s.
 6. Informácia o stave hospodárenia RŠK
  Predkladá:
  riaditeľ RŠK, p.o.
 7. Informácia o navrhnutých termínoch zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  na rok 2018
  Predkladá: starosta
 8. Informácia o investičnom zámere na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti YOSARIA PLAZA, a.s.
  Predkladá: starosta
 9. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podaných dňa 26.09.2017 a 17.10.2017
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 10. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 17.10.2017
  Predkladá: starosta
 11. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá:
  Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky

Hlasovania

Záznam zasadnutia