Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 26.09.2017 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v mestskej  časti Bratislava-Ružinov za I. polrok  2017 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice  MsP Bratislava-Ružinov v MČ Bratislava-Ružinov za I. polrok 2017 (ústne)
  Predkladá
  : veliteľ OS MsP Bratislava-Ružinov
 4. Rozbor činnosti a  hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
  Predkladá:
  riaditeľ RŠK, p. o.
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2017
  Predkladá:
  riaditeľka DD
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2017
  Predkladá: riaditeľka RDS.
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2017
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 8. Informácia o hospodárení spoločnosti  Cultus Ružinov, a.s. za I. polrok 2017
  Predkladá: riaditeľka Cultusu Ružinov, a. s.
 9. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za I. polrok 2017
  Predkladá: konateľka TVR a RE, s.r.o.
 10. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30.6.2017
  Predkladá: starosta
 11. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení predmetu podnikania
  Predkladá:
  Ing. Sokol, predseda predstavenstva RPV-PS, a.s.
 13. Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012
  Predkladá: Ing. Sokol, predseda predstavenstva RPV-PS,a.s.
 14. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava  nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladá:  I. zástupca starostu
 15. Návrh na prevod voľnej časti nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa – vlastníka nebytového priestoru č. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá
  : I. zástupca starostu
 16. Návrh na prevod štyroch garáží s dvomi parkovacími miestami (dvojgaráže) v bytovom dome Dulovo námestie 7, 8 súpisné číslo 896 v Bratislave v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcom predmetných nebytových priestorov ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladá: I. zástupca starostu
 17. Návrh na schválenie minimálnej výšky kúpnej ceny na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže č. 2-908 o podlahovej ploche 100,71 m2, suterén, v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné číslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo námestie, číslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné číslo 9739/9, 9739/41 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorého veľkosť je 189/1000, v zmysle § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uplatnením predkupného práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie č. 7,8 v Bratislave na základe súťaže
  Predkladá: I. zástupca starostu
 18. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 19. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo  dňa  .............. o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskou časťou  Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 20. Návrh na poskytnutie dotácie pre Materskú školu mamy Margity
  Predkladá: II. zástupca starostu
 21. Návrh Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 22. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
  miestny kontrolór
 23. Správa o výsledku kontroly prenájmov priestorov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá
  : miestny kontrolór
 24. Správa z vykonania kontroly zmlúv o dielo týkajúcich sa obstarávania ÚPN-Z a uplatňovania zmluvných sankcií
  Predkladá: miestny kontrolór.
 25. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : prednosta
 26. Interpelácie
 27. Rôzne

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Informatívny materiál o stratégii a možnostiach ďalšieho rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 4. Štvrťročná informácia o stave spoločnosti RPV-PS, a. s.
  Predkladá:
  predseda predstavenstva RPV-PS, a. s.
 5. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2017
  Predkladá: riaditelia organizácií
 6. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2017
  Predkladá: riaditelia organizácií
 7. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2017
  Predkladá:
  miestny kontrolór
 8. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podaných dňa 27.06.2017
  Predkladá:
  prednosta
 9. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 27.06.2017
  Predkladá: starosta
 10. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá:
  prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia