Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 27.10.2016 o 16:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej  komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľností - častí pozemkov v katastrálnom území Ružinov  k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, za účelom realizácie stavby: „Rýchlostná cesta R7  Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“, do nájmu  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá
  : starosta
 3. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre realizáciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá:
  starosta
 4. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre realizáciu stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá:
  starosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia