Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 27.10.2016 o 16:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XX. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 27.10.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva - Voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva - Voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva - Schválenie programu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľností - častí pozemkov v katastrálnom území Ružinov k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, za účelom realizácie stavby: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vystúpenie zástupcu Ministerstva dopravy
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na schválenie nájmu nehnuteľností - častí pozemkov v katastrálnom území Ružinov k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, za účelom realizácie stavby: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU v zmysle materiálu - alternatíva č.1
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre realizáciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU v zmysle materiálu - alternatíva č. 1
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre realizáciu stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU v zmysle materiálu - alternatíva č. 4
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre realizáciu stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
JUDr. Daniela Šurinová JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Pener    


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Ing. Peter Turlík    

Záznam zasadnutia