Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 18.10.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej  komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hl.m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na zmenu Štatútu hl.m SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
  Predkladá: starosta
 4. Správa o stave spoločnosti RPV-PS, a.s. za I. polrok 2016
  Predkladá
  : Ing. Sokol, predseda predstavenstva RPV-PS, a.s.
 5. Dodatok č. 4  k Zmluve o komplexnom nájme majetku (RPV-PS, a.s.) uzatvorenej dňa 20.12.2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19.12.2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18.3.2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015
  Predkladá: starosta
 6. Správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za I. polrok 2016
  Predkladá: Ing. Alscher, konateľ TVR a RE, s.r.o.
 7. Správa o hospodárení spoločnosti  Cultus Ružinov, a.s. za I. polrok 2016
  Predkladá:  Mgr. Kozáková, riaditeľka Cultus Ružinov, a. s.
 8. Dodatok č. 1 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2013 medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a  CULTUS Ružinov, a.s.
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 82102 Bratislava
  Predkladá
  : p. Malovcová, riaditeľka MŠ Stálicová 2
 10. Návrh na vyradenie prebytočného nehmotného majetku nad 3 500 €
  Predkladá: PaedDr. Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíšková 8
 11. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Ružinov za  školský rok 2015/2016 a to :
  a) Materská škola, Bancíkovej 2,
  b) Materská škola, Exnárova 6,
  c) Materská škola, Medzilaborecká 4,
  d) Materská škola, Miletičova 37,
  e) Materská škola, Piesočná 2,
  f) Materská škola, Pivonková 9,
  g) Materská škola, Prešovská 28,
  h) Materská škola, Stálicová 2,
  i) Materská škola, Šťastná 26,
  j) Materská škola, Velehradská 24,
  k) Materská škola, Západná 2,
  Predkladá: riaditelia MŠ v zastúpení Oľgou Ličkovou, vedúcou sekcie riaditeľov MŠ
 12. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –   Ružinov za  školský rok 2015/2016 a to :
  a) Základná škola, Borodáčova 2,
  b) Základná škola, Drieňová 16,
  c) Základná škola, Kulíškova 8,
  d) Základná škola, Medzilaborecká 11,
  e) Základná škola, Mierová 46,
  f) Základná škola, Nevädzova 2,
  g) Základná škola, Ostredková 14,
  h) Základná škola, Ružová dolina 29,
  i) Základná škola, Vrútocká 58
  Predkladá: riaditelia ZŠ v zastúpení PaedDr. Erikou Drgoňovou, vedúcou sekcie riaditeľov ZŠ
 13. Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou,  Borodáčova 2
  Predkladá: starosta
 14. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 704/1 kat. úz. Ružinov za účelom vybudovania jednoduchého detského ihriska pre Občianske združenie Vincentínum so sídlom Bachova 4, 821 03 Bratislava - Ružinov, IČO: 30795851, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá: prednosta
 15. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
  Predkladá: Bc. Bajer, predseda komisie KOVZ
 16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : prednosta
 17. Interpelácie
 18. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón  Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Súhrnná informatívna správa o činnosti základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2015/2016
  Predkladá
  : starosta
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

 

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia