Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 21.04.2015

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A, o výmere 72,36m2 parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 4405, k. ú. Ružinov, obec Bratislava – mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288 z dôvodu osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Areálu hier Radosť Štrkovec, Drieňová 9, Bratislava
  Predkladá: dočasne poverený riaditeľ RŠK
 4. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu vo veci vrátenia pozemku registra „C" parc.. 10566/8 – ostatné plochy o výmere 4640 m2 kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30. 09. 1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012 v nájme Ružinovského podniku verejno – prospešných služieb, a. s. Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy
  Predkladá: prednosta
 5. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 9416/1, 9416/16, 9416/17 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k .ú. Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Miletičova ul. č.68 súpisné číslo 593 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: zástupca starostu Mgr. Martin Pener
 6. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku pod garážou, parc. č. 15096/63, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava – Ružinov,do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Ing. Zbyhněv Stebel, a PharmDr. Jana Steblová
  Predkladá: prednosta
 7. Návrh na voľbu členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov z radov občanov – neposlancov
  Predkladajú: predsedovia komisií
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č......../2015 zo dňa........2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.
  Predkladá: starosta
 9. Návrh ustanovenie Rady školy pri MŠ Medzilaborecká 4 a Rady školy pri MŠ Šťastná 26 a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do uvedených rád škôl
  Predkladá: starosta
 10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Ružinovskom športovom klube Mierová 21, Bratislava
  Predkladá: miestny kontrolór
  Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 28.4.2015
 11. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta
  Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 28.4.2015
 12. Interpelácie
  Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 28.4.2015
 13. Rôzne
  Bod bude prerokovaný na zasadnutí MZ dňa 28.4.2015

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2014
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informácia o prijímaní a, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2014
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 4. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za rok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Záznam zasadnutia