Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 14.08.2018 o 14:00

Program

Schválený program XL. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov konaného dňa 14. augusta 2018

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej komisie, schválenie  programu
 2. Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 064, pre mestskú časť Bratislava-Ružinov a hospodárenie za 1. polrok 2018
  Predkladá:
  starosta
 3. Správa dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s. k aktuálnemu stavu spoločnosti RP VPS, a.s. a prijatým opatreniam
  Predkladá
  : predseda DR RP VPS, a.s.
 4. Návrh stratégie doplnenia funkčných hracích prvkov na detskom ihrisku Líščie Nivy - pozemok parcelné číslo 10800/10 katastrálne územie Nivy
  Predkladá:
  Mgr. Matúšek, poslanec
 5. Rôzne
  a)   Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60
  Predkladá:
  zástupca starostu

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí