Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 09.03.2018 o 14:00

Program

  1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Financovanie TVR a RE s.r.o., nepodpísanie zmluvy s touto organizáciou
  3. Prerokovanie územných plánov zón a stavebných uzáver v Ružinove
  4. Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz – východ
  5. Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz – západ

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia