Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 26.01.2018 o 14:00

Program

  1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu
  2. Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
  3. Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
  4. Návrh na zriadenie komisie dopravy
  5. Doplnenie plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok 2018
  6. Interpelácie
  7. Rôzne

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia