Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 26.01.2018 o 14:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXXIII. MZ MČ Bratislava-Ružinov, konaného dňa 26.01.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu - voľba volebnej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu - návrh na doplnenie programu (Dr. Jusko) - odvolanie a voľba predsedu KPP
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Tatiana Tomášková


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Lazík Ing.arch. Lucia Štasselová  


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu - zmena poradia bodov programu (Ing. Sloboda) - Stanovisko k štatútu pred interpelácie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu - návrh na vypustenie bodu programu (Ing. Šimončičová) - vypustiť bod ohľadom zriadenia Komisie dopravy
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 7
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová  


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Tatiana Tomášková  


   Zdržali sa:

Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda      


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu - hlasovanie o programe ako celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Rozhodnutie v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Ing. Katarína Šimončičová      


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na zriadenie komisie dopravy - NU v zmysle materiálu - body A,B,C,E (zriadenie komisie, náplň činnosti, zloženie komisie, zmena názvu KÚPŽPaD)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 5
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Návrh na zriadenie komisie dopravy - berie na vedomie výsledok tajtnej voľby (zvolený za predsedu KD Ing. Hrapko)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Návrh na zriadenie komisie dopravy - NU v zmysle materiálu - bod D
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Návrh na zriadenie komisie dopravy - NU v zmysle materiálu ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Katarína Šimončičová    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Ing.arch. Lucia Štasselová    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Odvolanie predsedu KPPRVSKSZ - grantovej komisie MZ - berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedkyne KPP
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Voľba predsedu komisie .... - berie na vedomie výsledok tajnej voľby
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Doplnenie plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok 2018 - doplnenie NU (PhDr. Guldan) - vykonanie kontroly v RPVPS, a.s. a TVRaRE
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener
Ing. Katarína Šimončičová      


   Proti:

Mgr. Igor Adamec      


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Doplnenie plánu práce miestneho kontrolóra na I. polrok 2018 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) ­ rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí - hlasovanie za vystúpenie občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 15


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PhDr. Patrik Guldan JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) ­ rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí - hlasovanie za vystúpenie občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Ing. Anna Reinerová


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Stanovisko k návrhu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - článok 91 písmeno b) ­ rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.
Rôzne - NU (Ing. Reinerová) - vypracovanie systému rozdelenia poplatku za rozvoj
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Mgr. Martin Pener      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Jozef Matúšek Ing.arch. Lucia Štasselová  


   Nehlasovali:

Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová    

Záznam zasadnutia