Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 25.04.2017 o 14:00

Program

Schválený program XXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov konaného dňa 25. apríla 2017

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Návrh komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o poskytnutí grantov s navrhovanou výškou finančných prostriedkov a odporúča žiadosti o grant na vyradenie
  Predkladá: predsedníčka komisie
 3. Petícia proti plánovanej výstavbe BRICK PARK na ulici Vrútocká v Bratislave – Trnávke
  Predkladá: starosta
 4. Bezpečnostná situácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2016 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 5. Správa o činnosti a výsledkoch práce Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Ružinov za rok 2016 (ústne)
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava-Ružinov
 6. Návrh prevencie kriminality a ochrany majetku občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 7. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
  Predkladá: starosta
 8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2021
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu
  Predkladá: starosta
 11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2, k.ú. Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a nebytového priestoru č. 12-901 v bytovom dome Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 12. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva pozemkov registra "C" KN v katastrálnom území Nivy vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre stavbu "Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia", formou uzatvorenia Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá: starosta
 13. Vyjadrenie k participácii na rekonštrukcii objektu Uránová 2, Bratislava
  Predkladá: starosta
 14. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 v objekte na Banšelovej 4
  Predkladá: starosta
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 16. Harmonogram obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 17. Petícia proti zahusťovaniu sídlisk v mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 18. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie nových nedostatkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov a v subjektoch zriadených mestskou časťou Bratislava-Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 19. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016
  Predkladá: miestny kontrolór
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 20. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 21. Interpelácie
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017
 22. Rôzne
  - bod bude prerokovaný 18. 05. 2017


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít"
  Predkladá: starosta
 2. Štvrťročná informácia o stave spoločnosti RPV-PS, a. s.
  Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS, a. s.
 3. Zmluva o nájme objektu na Vietnamskej ul. medzi MČ Bratislava-Ružinov a RPV-PS, a .s., Uznesenie č. 423/XXIV/2017 zo dňa 07. 02. 2017
  Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS, a. s.
 4. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2016
  Predkladá: miestny kontrolór
 6. Informácia o čerpaní dotácií, grantov a fondov v roku 2017
  Predkladá: prednosta
 7. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
 8. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov" na miestnom zastupiteľstve zo dňa 28. 3. 2017
  Predkladá: starosta
 9. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta
 10. Informácia na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 438/XXV/2017 bod 11, písm. g) zo dňa 28. 03. 2017 o uskutočnených krokoch vo veci uzatvorenia verejného parkoviska na ulici Záhradnícka - Palkovičova
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia