Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 07.02.2017 o 14:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu
 2. Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.)
  Predkladá: starosta
 3. Návrh termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2017
  Predkladá:
  starosta
 4. Návrh  na  schválenie nájmu nebytových  priestorov o výmere 158 m v objekte  bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa
  Predkladá: starosta
 5. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 305/XVII/2016 zo dňa 7. 7. 2016, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku - Trenčianska 7
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 6. Návrh na poskytnutie bytovej náhrady rodine Matejovej z MŠ Bancíkovej 2 v Bratislave
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./2017 zo dňa 7. 2. 2017     o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
  Predkladá: starosta
 8. Návrh  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./2017 zo dňa 7. 2. 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ  Borodáčova  2, 821 03 Bratislava  pre  OZ ESPRIT,  Majerníkova  62,
  841 05 Bratislava, IČO 30851581
  Predkladá: Mgr. Bc. Kotyra, PhD., riaditeľ ZŠ Borodáčova 2
 10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..... /2017 zo dňa 7. 2. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá:
  starosta
 11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa 7. 2. 2017 o kronike mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na ustanovenie kronikára mestskej časti Bratislava - Ružinov a letopiseckej komisie
  Predkladá: starosta
 13. Návrh na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 273/11 - orná pôda 367 m², parc. č. 271 - orná pôda 582 m²  kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.
  Predkladá: starosta
 14. Návrh   na  pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava - Ružinov v objekte Dunajské predmestie - polyfunkčný súbor
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 15. Návrh na rozšírenie náplne činnosti Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 16. Informácia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064
  Predkladá
  : starosta
 17. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov
  Predkladá
  : prednosta
 18. Interpelácie
 19. Rôzne

 

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.
 

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene     a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava - Ružinov     o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2016
  Predkladajú
  : riaditelia organizácií
 4. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2016
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 5. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov podaných dňa 22. 11. 2016 a 13. 12. 2016
  Predkladá: prednosta
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia