Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 07.02.2017 o 14:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXIV. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 07.02.2017Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - vyňatie IM ohľadne VO a zaradenie ako riadny bod č. 3.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Ing.arch. Lucia Štasselová    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - doplnenie bodu č. 4 - Informácia o správe Inšpektorátu práce
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - Program ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) - hlasovanie za vystúpenie zástupkyne SZĽH
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) - hlasovanie za vystúpenie zástupcu SZĽH
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Ferák Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) - hlasovanie za vystúpenie prezidenta SZĽH
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) - hlasovanie za ukončenie diskusie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Ing. Slavomír Drozd Dr. Pavol Jusko    


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová      


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Lazík Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) - zmätočné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Dr. Pavol Jusko      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Ing. Katarína Šimončičová    


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) - pozmeňujúci NU (Dr. Jusko) - začatie rokovania o zmluve o spolupráci medzi SZĽH a MČ Bratislava-Ružinov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan    


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Ing. Anna Reinerová  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.
Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

Dr. Pavol Jusko      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Ing. Katarína Šimončičová    


   Nehlasovali:

Ing. Anna Reinerová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. "O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektrých zákonov .... CULTUS - NU (Dr. Jusko) - implementovať uznesenie č. 365/XXI/2016 zo dňa 22.11.2016
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 7
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková  


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Ing. Martin Patoprstý  


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Informácia k uzneseniu č. 400/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 - hlasovanie za vystúpenie občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Informácia k uzneseniu č. 400/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 - hlasovanie za ukončenie diskusie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 16


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová  


   Zdržali sa:

Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4.
Informácia k uzneseniu č. 400/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 - NU (Ing. Sloboda) - konštovanie zanedbania povinností starostom
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Pener Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Ing.arch. Lucia Štasselová


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Informácia k uzneseniu č. 400/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 - NU (Ing. Sloboda) - odporúčanie na vzdanie sa mandátu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová      


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4.
Informácia k uzneseniu č. 400/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 - NU (Ing. Hrapko) - vyjadrenie nespokojnosti so spôsobom vedenia MČ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Turlík


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová    


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4.
Vystúpenie občanov - Vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5.
Návrh termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2017 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 9
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:

Bc. Radovan Bajer PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener
Ing.arch. Lucia Štasselová      


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Mgr. Martina Fondrková Mgr. Petra Palenčárová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa - NU v zmysle materiálu - upravená lehota nájmu a výpovednú lehotu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 7.
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 305/XVII/2016 zo dňa 7. 7. 2016, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku - Trenčianska 7 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 8.
Návrh na poskytnutie bytovej náhrady rodine Matejovej z MŠ Bancíkovej 2 v Bratislave - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 zo dňa 7. 2. 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 zo dňa 7. 2. 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 30851581 - hlasovanie za vystúpenie občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 30851581 - zmätočné
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 6
Prítomní: 14


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová  


   Proti:

Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš Dr. Pavol Jusko
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 30851581 - pozmeňujúci NU (Ing. Hrapko) - zmena doby nájmu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 7
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová    


   Proti:

Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Tatiana Tomášková  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martin Pener
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 30851581 - pozmeňujúci NU (Ing. Sloboda) - zmena výšky nájmu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 9
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová      


   Proti:

Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Patoprstý
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre OZ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, IČO 30851581 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko    


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 12.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..... /2017 zo dňa 7. 2. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa 7. 2. 2017 o kronike mestskej časti Bratislava - Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

MVDr Marián Gajdoš      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 14.
Návrh na ustanovenie kronikára mestskej časti Bratislava - Ružinov a letopiseckej komisie - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Petra Palenčárová    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 15.
Návrh na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 273/11 - orná pôda 367 m2, parc. č. 271 - orná pôda 582 m2 kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 16.
Návrh na rozšírenie náplne činnosti Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


   Nehlasovali:

PhDr. Patrik Guldan      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 17.
Informácia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 18.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová    


   Proti:

Ing. Vladimír Sloboda      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 20.
Rôzne - NU (PaedDr. Barancová) - iniciovanie rokovania o spolupráci so SZĽH
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 13


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Ing. Katarína Šimončičová


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 20.
Rôzne - NU ( Mgr. Matúšek) - vykonanie kontroly zmlúv o dielo na obstaranie ÚPZ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martin Pener    


   Nehlasovali:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 20.
Rôzne - NU (Ing. Patoprstý) - zverejňovanie záznamu z vystúpenia občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová  


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 20.
Rôzne - NU (Ing. Sloboda)- zmena oprávneného zvolávať MZ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener  


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák Mgr. Martin Lazík Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 20.
Rôzne - NU (JUDr. Vojtašovič) - informácia o podnájomnej zmluva na objekt na Vietnamskej, o reštrukturalizácii RPV-PS
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 20.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Pener    


   Zdržali sa:

Mgr. Jozef Matúšek      


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      

Záznam zasadnutia